promocyjne ceny doładowań

regulamin

ROZMAWIAJ TANIEJ PRZEZ TELEFON STACJONARNY

SZYBKIE DOŁADOWANIE
Jesteś tu: Strona główna Regulamin

Regulamin

Drukuj stronę

Regulamin świadczenia usług zasileń kont VoIP typu prepaid.

1. Postanowienia wstępne

 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Firma tworzy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany w dalszej części: Regulaminem) na potrzeby świadczonych przez firmę usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin jest wewnętrznym dokumentem firmy, do której uprawnień należy zmiana treści Regulaminu.
 3. Usługodawcą usług opisanych w Regulaminie jest firma ZMT Herbsta 22 38 76200 Slupsk wpisana do rejestru firm NIP PL 8391878419, Regon 770675026.
 4. Usługobiorcą jest każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie świadczonych przez Firmę (zwany dalej: Usługobiorcą).

2. Rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną

 1. Firma świadczy usługę zasileń kont VoIP prepaid będącą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, usługą świadczoną drogą elektroniczną, zwaną dalej Usługą Zasileń VoIP prepaid.
 2. Usługa Zasileń VoIP prepaid dotyczy:
  - kont przedpłaconych u operatora 12voip.com
  - kont przedpłaconych u operatora Actionvoip.com
  - kont przedpłaconych u operatora BudgetSIP.com
  - kont przedpłaconych u operatora CallingCcedit.com
  - kont przedpłaconych u operatora CallEasy.com
  - kont przedpłaconych u operatora CheapVoIP.com
  - kont przedpłaconych u operatora DialNow.com
  - kont przedpłaconych u operatora Freecall.com
  - kont przedpłaconych u operatora Freevoipdeal.com
  - kont przedpłaconych u operatora Internetcalls.com
  - kont przedpłaconych u operatora Intervoip.com
  - kont przedpłaconych u operatora Jumblo.com
  - kont przedpłaconych u operatora Justvoip.com
  - kont przedpłaconych u operatora Lowratevoip.com
  - kont przedpłaconych u operatora Netappel.fr
  - kont przedpłaconych u operatora Nonoh.net
  - kont przedpłaconych u operatora Poivy.com
  - kont przedpłaconych u operatora PowerVoIP.com
  - kont przedpłaconych u operatora Rynga.com
  - kont przedpłaconych u operatora Sipdiscount.com
  - kont przedpłaconych u operatora Smsdiscount.com
  - kont przedpłaconych u operatora Smslisto.com
  - kont przedpłaconych u operatora Sparvoip.de
  - kont przedpłaconych u operatora Telbo.com
  - kont przedpłaconych u operatora Voipblast.com
  - kont przedpłaconych u operatora Voipbuster.com
  - kont przedpłaconych u operatora Voipcheap.com
  - kont przedpłaconych u operatora Voipdiscount.com
  - kont przedpłaconych u operatora Voipgain.com
  - kont przedpłaconych u operatora VoipRaider.com
  - kont przedpłaconych u operatora Voipstunt.com
  - kont przedpłaconych u operatora Voipwise.com
  - kont przedpłaconych u operatora Voipzoom.com
  - kont przedpłaconych u operatora Webcalldirect.com

 3. Usługa Zasileń VoIP prepaid umożliwia zakup doładowań kont VoIP prepaid:
  1. za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem www.voipdiscount.pl przy użyciu elektronicznych form płatności określonych w Załączniku nr 1 - Wykaz elektronicznych form płatności umożliwiających realizację usługi Zasilenia VoIP prepaid. Załącznik ten stanowi integralną część Regulaminu. Zmiany treści Załącznika nr 1 wchodzą w życie z chwilą umieszczenia nowej treści Załącznika na stronach internetowych;
  2. poprzez dokonanie przelewu bankowego z rachunku bankowego Usługobiorcy na konto bankowe firmy wskazane pod adresem www.voipdiscount.pl
  3. poprzez dokonanie przez Usługobiorcę wpłaty lub przekazu pieniężnego na konto bankowe firmy wskazane pod adresem www.voipdiscount.pl

3. Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną

 1. Korzystanie ze świadczonej przez firmę Usługi Zasileń VoIP prepaid wymaga podania przez Usługobiorcę nazwy konta VoIP (username), który może zostać doładowany, własnego adresu e-mail oraz wyboru operatora.
 2. Szczegółowe zasady korzystania z usługi Zasilenia VoIP prepaid przy płatnościach przelewem bankowym oraz wpłatach i przekazach pieniężnych zostały określone w załączniku nr 3. Załącznik ten stanowi integralną część Regulaminu. Zmiany treści Załącznika nr 3 wchodzą w życie z chwilą umieszczenia nowej treści Załącznika na stronach internetowych.
 3. W przypadku płatności kartą płatniczą zastosowanie mają postanowienia Załącznika nr 2 - Szczegółowe zasady korzystania z usługi Zasilenia VoIP prepaid przy płatnościach kartą płatniczą. Załącznik ten stanowi integralną część Regulaminu. Zmiany treści Załącznika nr 2 wchodzą w życie z chwilą umieszczenia nowej treści Załącznika na stronach internetowych.
 4. W celu otrzymania informacji o stanie realizacji usługi, Usługobiorca udostępnia Firmie swój adres e-mail. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Usługi Zasileń VoIP prepaid drogą elektroniczną .
 5. Zasilenie konta VoIP rozpoczyna kolejny okres ważności uzależniony od kwoty zasilenia. Szczegóły dotyczące warunków świadczenia usług przez operatorów VoIP są określone w aktualnym cenniku usług poszczególnych operatorów VoIP.
 6. Kwoty doładowań podane są zgodnie z zaokrągleniem cyfr do pełnej kwoty tzn. zwiększeniu ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeśli kolejna cyfra liczby pierwotnej była większa lub równa 5.
 7. Zasilenie Konta nastąpi pod warunkiem, że zrealizowana płatność odpowiadać będzie kwocie wskazanej w zamówieniu jako wartość zasilenia.
 8. Maksymalny okres, na jaki można przedłużyć ważność bezpłatnych dni(freedays) i zakupionego numeru telefonu PSTN do odbierania połączeń, wynosi 365 dni.
 9. Okresy ważności nie kumulują się. W przypadku dokonania kilku zakupów obowiązuje najdłuższy okres ważności wynikający z najwyższego zakupu.
 10. W celu otrzymania faktury VAT za zakupioną Usługę Zasilenia Konta VoIP prepaid www.voipdiscount.pl Usługobiorca powinien zarejestrować się na stronie internetowej www.voipdiscount.pl.
 11. W przypadku niezarejestrowania się na stronie serwisu, w celu otrzymania faktury VAT za zakupioną Usługę Zasilenia Konta VoIP prepaid w serwisie www.voipdiscount.pl, Zamawiający zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dokonania Zasilenia Konta wypełnić na stronie serwisu www.voipdiscount.pl/faktura formularz z danymi odbiorcy niezbędnymi do wystawienia faktury, wraz z numerem referencyjnym zakupionego doładowania, którego faktura dotyczy, oraz adresem e-mail który podany został przy zleceniu zasilenia. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 12. Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z przepisami prawa po dokonaniu rejestracji .
 13. W celu otrzymania faktury VAT Pocztą Polską należy przed złożeniem zamówienia uzupełnić formularz rejestracji lub będąc już zarejestrowany w Edycji Profilu wybrać sposób ich dostarczania.
 14. Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, w bazie danych firmy. Dane są przetwarzane wyłącznie do realizacji transakcji zasileń i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 15. Usługobiorca może - poprzez zaznaczenie stosownej opcji - wyrazić zgodę na przetwarzanie przez firmę swoich danych osobowych, dla celów marketingowych. Wyrażenie takiej zgody oznacza równocześnie wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na otrzymywanie od firmy informacji o konkursach, promocjach i akcjach marketingowych organizowanych przez Firmę, drogą elektroniczną zgodnie z wymogami ustawy, o której mowa w 1 ust.1. niniejszego Regulaminu.
 16. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkownika jest Firma.

4. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną

 1. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług Zasileń VoIP prepaid odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego www.voipdiscount.pl.
 2. Usługobiorca, który dokona rejestracji adresu e-mail i konta VoIP może zlecić Firmie zrealizowanie Usługi Zasilenia VoIP prepaid poprzez dokonanie przelewu bankowego z rachunku bankowego Usługobiorcy lub poprzez dokonanie przez Usługobiorcę wpłaty lub przekazu pieniężnego na konto bankowe Firmy wskazane pod adresem www.voipdiscount.pl.
 3. Przelewy bankowe z rachunku bankowego Usługobiorcy lub wpłaty dokonane poprzez Usługobiorcę błędnie wypełnione zwracane są w terminie 14 dni od zaksięgowania z uwzględnieniem prowizji w wysokości 0,00 zł.
 4. Wszystkie oferty promocyjne skierowane są wyłącznie do klientów detalicznych i w ograniczonej ilości dla każdego klienta. W przypadku nadużyć, dostęp do serwisu może zostać zablokowany bez ostrzeżenia.
 5. Zawarcie umowy następuje pod warunkiem dokonania przez Usługobiorcę rejestracji w systemie danych, po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu.
 6. Ponieważ przedmiotem Usługi jest świadczenie, które z uwagi na jego charakter nie może zostać zwrócone, a Usługa zostanie wykonana przed upływem terminu 7 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi, Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

5. Reklamacje

 1. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na stronie serwisu www.voipdiscount.pl w zakładce kontakt lub listownie na adres firmy.
 2. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Firmy usługi, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
 3. Podstawy reklamacji nie może stanowić:
  • powoływanie się na okoliczność, iż zasilenie zostało dokonane na login(username) nie będący w posiadaniu reklamującego
  • powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych
  • inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Firma nie odpowiada m.in. brakiem darmowych połączeń, złą jakością połączeń, nieprawidłową taryfikacją
 4. Reklamacja winna zawierać wskazanie Usługobiorcy oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
  • Reklamacja winna zawierać następujące informacje:
  • login(username) Użytkownika
  • data transakcji
  • zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń
  • login, jeśli istnieje do Panelu Klienta
 5. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Firma zwraca się do Usługobiorcy z prośbą o podanie szczegółów świadczonej usługi.
 6. Firma rozpoznaje reklamację w terminie maksymalnie 7 dni od daty jej otrzymania.
 7. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie Firma informuje o tym Usługobiorcy podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny dla każdego Usługobiorcy.
 2. Regulamin może zostać zmieniony przez właściciela Firmy.
 3. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem umieszczenia na stronach internetowych.
 4. Firma może według własnego uznania i nie przyjmując z tego tytułu odpowiedzialności cywilnej, w każdym czasie i bez uprzedniej zapowiedzi zmienić w całości lub w części i/lub zaniechać utrzymywania Serwisu, a ponadto nie jest zobowiązana do jego aktualizacji.

Załącznik nr 1

Wykaz elektronicznych form płatności umożliwiających realizację usługi Zasilenia VoIP prepaid Usługa Zasileń VoIP prepaid umożliwia zakup doładowań kont VoIP prepaid przy użyciu następujących elektronicznych form płatności:
 1. Przy użyciu kart płatniczych wydawanych przez polskie banki w systemach kart płatniczych: VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, PolCard oraz, w zależności od banku wystawcy karty, również przy użyciu kart VISA Electron. Transakcje nie mogą być realizowane z użyciem kart elektronicznych: VISA Electron banków, które nie wydały zgody na tego typu transakcje, wszystkich kart Maestro, MasterCard Electronic oraz POLCARD BIS.
 2. Przy pomocy serwisu internetowego Przelewy24.pl (Koszt przelewu bankowego na konto bankowe Spółki Dialcom24 wskazane w zamówieniu ponosi Usługobiorca).

Załącznik nr 2

Szczegółowe zasady korzystania z usługi Zasilenia VoIP prepaid przy płatnościach kartą płatniczą
 1. Proces rozliczenia transakcji odbywa się na bezpiecznych stronach Polcardu poprzez Przelewy24.
 2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Załącznik nr 3

Szczegółowe zasady korzystania z usługi Zasilenia VoIP prepaid przy płatnościach przelewem bankowym oraz wpłatach i przekazach pieniężnych
 1. Korzystanie ze świadczonej przez Firmę Usługi Zasileń VoIP prepaid wymaga przed transakcją przy płatnościach przelewem bankowym oraz wpłatach i przekazach pieniężnych podania przez Usługobiorcę pod adresem www.voipdiscount.pl loginu (username) VoIP, który może zostać doładowany, adresu e-mail oraz wyboru operatora.
 2. Usługobiorca może także korzystając z przygotowanych danych skorzystać z opcji przelewu elektronicznego w swoim banku. Usługobiorca zawsze podaje:
  1. w tytule przelewu unikalny numer transakcji
  2. kwotę zasilenia
 3. Realizacja Usługi Zasileń VoIP prepaid nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Firmę prawidłowo zrealizowanego przelewu, zgodnie z procedurami dla rozliczeń międzybankowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z tego tytułu.
 4. Usługobiorca otrzyma wiadomość zwrotną informująca o statusie realizacji zasilenia na podany adres e-mail.
 5. Koszt przelewu bankowego, zlecenia stałego, wpłaty lub przekazu pieniężnego na konto bankowe Firmy wskazane pod adresem www.voipdiscount.pl ponosi Usługobiorca.

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i stale bądź na bieżąco z nowościami w ofercie.

Dodaj

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • Jak założyć nowe konto VoIP?
  Jeśli wybrałeś już swoje operatora wystarczy pobrać wybrany komunikator i przy pierwszym uruchomieniu programu zakładasz swoje konto. Dokładną informację znajdziesz w dziale "Jak zacząć?".
 • Co to znaczy darmowe dni (freedays)?
  Kupując doładowanie otrzymujesz darmowe połączenia do 365 dni w zależności od wybranego operatora i kwoty doładowania. Oznacza to możliwość bezpłatnych połączeń do wszystkich krajów, które w cenniku połączeń są GRATIS!
  Po wykorzystaniu darmowych dni na Twoim koncie, zachowujesz cały kredyt, ale połączenia są płatne od 0,01-0,015€/min. Kupując następne doładowanie ponownie otrzymujesz kolejne darmowe dni i rozmawiasz ponownie za darmo!
 • Czy mogę przetestować usługę?
  Tak, oczywiście. Aby sprawdzić jakość połączenia pobierz i zainstaluj komunikator wybranego operatora. Możesz wykonać kilka połączeń testowych na telefony stacjonarne lub skorzystać z funkcji połączenia testowego pod numerem "echo123" i sprawdzić jakość własnej rozmowy.
 • Jakie są opłaty wewnątrz sieci VoIP?
  Połączenia wewnątrz sieci są zawsze bezpłatne i nie posiadają żadnego limitu. Jeśli chesz połączyć się z innym użytkownikiem wybierasz jego nazwę użytkownika.
 • Czy mogę otrzymać numer telefonu?
  Tak, oczywiście możesz zamówić własny numer telefonu, chociaż nie jest to obowiązkowe. Numer taki nie różni się niczym od zwykłego numeru telefonu stacjonarnego w danej strefie numeracyjnej. Osoba dzwoniąca na dany numer ponosi standardowe opłaty ustalone przez swojego operatora, natomiast osoba przyjmująca połączenie nie ponosi żadnych opłat.
 • Na jakie numery telefonów mogę dzwonić?
  Na dowolne numery stacjonarne i komórkowe w kraju i za granicą.
  Połączenia z numerami specjalnymi (0700 i 0800) oraz numerami alarmowymi są nierealizowane.
 • Jaki jest czas ważności środków?
  Nie ma określonego czasu ważności konta. Twoje doładowania nigdy nie tracą ważności, środki masz zawsze dostępne, aż do ich wydzwonienia. Dopóki saldo jest dodatnie Twoje konto jest w pełni funkcjonalne. W przypadku gdy stan środków spadnie poniżej zera na koncie zostaną zablokowane połączenia również bezpłatne.
 • W jaki sposób należy wybierać numer?
  Sposób wykonywania połączeń nie różni się niczym od tradycyjnej telefonii:
  - poł. lokalne - 0 + nr kierunkowy + nr abonenta (np. 0 22 123 45 67)
  - poł. międzystrefowe - 0 + nr kierunkowy + nr abonenta (np. 0 22 123 45 67)
  - poł. do sieci komórkowych - 0 + nr abonenta (np. 0 501 123 123)
  - poł. międzynarodowe - 00 + nr kierunkowy kraju + nr abonenta (np. 00 49 1111111111)